POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w MTP Lublinianka
                                                                           ZATWIERDZIŁ

2
SPIS TREŚCI
I. Definicje ……………….…………………………………………….……………………….…………..…………. 3
II. Cel i zakres polityki bezpieczeństwa danych osobowych ……..…………………………..…. 4
III. Organizacja ochrony danych osobowych …………………………………………………………..….5
1.Administrator danych osobowych ………..………………………………………….…….….…….…. 5
2.Obowiązki Administratora danych …………………………………………………..…….………….… 5
3.Zasady realizacji obowiązków Administratora danych ….………………………………..….. 6
4.Inspektor Ochrony Danych ………………………………..…………………………………….……….…. 6
5.Administrator systemów informatycznych ………………..………………………..………….…… 7
6.Obowiązki Administratora systemów informatycznych …..………………………………..…. 7
7.Osoba upoważniona …………………………………………..…..……………………………………..…… 7
8.Obowiązki osoby upoważnionej ………………………………………………………..…………………8
IV. Zasady i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych……………….……..…… 8
V. Obszar przetwarzania danych osobowych ……………..…..………………………..…………….10
VI. Dokumentowanie czynności przetwarzania – rejestr czynności przetwarzania i
rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania w imieniu innych
administratorów …..………………………………………………………………………………………….. 10
VII. Powierzanie przetwarzania danych innym podmiotom oraz przetwarzanie danych
w imieniu innych Administratorów………….……………….……………………………………….. 12
VIII. Analiza ryzyka oraz ocena skutków dla ochrony danych ……………………………….……..12
IX. Określenie środków organizacyjnych i technicznych niezbędnych dla zapewnienia
poufności, i =ntegralności i rozliczalności przetwarzanych danych
…………………………………………………………………………………………………………………………….13
X. Zasady wprowadzania do użytku, modyfikacji i likwidacji procesów przetwarzania
danych osobowych – stosowanie zasad ochrony danych w fazie projektowania i
domyślnej ochrony danych ………………….……………………………………………………….…… 13
XI. Procedury postępowania w przypadku wystąpienia naruszeń ochrony danych
osobowych, prowadzenie rejestru naruszeń oraz informowania o naruszeniach
organu nadzorczego i osób, których dane dotyczą ..……………………………………….….. 15
XII. Wykaz dokumentów powiązanych z Polityka bezpieczeństwa oraz załączników
………………………………………………………………………………………………………………….…..…. 17

3
I. Definicje
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych.
Polityka bezpieczeństwa – dokument określający zasady przetwarzania danych
osobowych przez Administratora oraz środki techniczne i organizacyjne wdrożone, aby
to przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem.
Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).
Szczególne kategorie danych osobowych – dane ujawniające pochodzenie rasowe lub
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność
do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia,
seksualności lub orientacji seksualnej.
Zbiór danych – każdy uporządkowany zestaw danych osobowych, dostępnych według
określonych kryteriów.
Przetwarzanie danych – oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych
osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub
niszczenie, wykonywane zarówno w formie tradycyjnej jak i w systemach
informatycznych.
Organ Nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny
podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania
danych osobowych.
Inspektor Ochrony Danych – osoba wyznaczona przez administratora do wykonywania
zadań informacyjno – doradczych oraz monitorowania przestrzegania przepisów
i polityk w zakresie ochrony danych osobowych, w tym podziałów obowiązków, szkoleń
oraz audytów, a także współpracy z organem nadzorczym i kontaktów z osobami,
których dane dotyczą – zgodnie z art. 38 i 39 RODO.
Podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub
inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
Obszar przetwarzania – wszelkie pomieszczenia w budynkach stanowiących siedzibę
Administratora, w których odbywa się przetwarzanie Danych osobowych w
jakiejkolwiek formie oraz komputery przenośne i inne nośniki danych jeżeli znajdują się
poza obszarem wskazanym powyżej.
Odbiorca – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot,
któremu ujawnia się dane osobowe (nie dotyczy organów publicznych, które mogą
otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania).

4
Zgoda – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli,
którym osoba, której dane dotyczą, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych
osobowych.
Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa
prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia,
zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do
danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów,
procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu
przetwarzania danych.
Administrator systemu informatycznego – osoba fizyczna lub prawna wyznaczona
przez Administratora Danych do administrowania systemem informatycznym.
Osoba upoważniona – osoba posiadająca upoważnienie wydane przez administratora
danych osobowych i dopuszczona do przetwarzania danych osobowych w zakresie
wskazanym w upoważnieniu.
Użytkownik systemu – osoba posiadająca nadane uprawnienia do pracy w systemie
informatycznym.
II. Cel i zakres polityki bezpieczeństwa danych osobowych
1. Zgodnie z art. 24 RODO obowiązkiem Administratora danych jest wdrożenie
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych
osobowych odbywało się zgodnie z prawem i aby móc to wykazać. Wdrażając ww.
środki Administrator musi uwzględnić charakter, zakres, kontekst i cele
przetwarzania danych oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane
dotyczą. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.
2. Polityka bezpieczeństwa określa zasady i reguły ochrony wszystkich danych
osobowych w MTP Lublinianka, zarówno w przypadku gdy jest od
administratorem danych jak i podmiotem przetwarzającym. Dotyczy ona zarówno
danych osobowych przetwarzanych w formie tradycyjnej, jak i przetwarzanych w
systemach informatycznych. Przestrzeganie tych zasad ma na celu zapewnienie
zgodnego
z prawem przetwarzania danych oraz ograniczenie ryzyka wystąpienia naruszeń
ochrony danych osobowych.
3. Polityka bezpieczeństwa obowiązuje wszystkie osoby dopuszczone do
przetwarzania danych w MTP Lublinianka, tj.: pracowników jak
i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, a także praktykantów
i stażystów. Każda taka osoba powinna zostać zapoznana
z dokumentacją ochrony danych, o której mowa w ust. 4.
4. Polityka bezpieczeństwa stanowi integralną całość jako dokumentacja ochrony
danych osobowych w MTP Lublinianka, wraz z dokumentami powiązanymi i
załącznikami wymienionym w Rozdziale XI.

5
III. Organizacja ochrony danych osobowych
1. Administratorem jest Miejskie Towarzystwo Pływackie Lublinianka z siedzibą przy
al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie.
2. Do obowiązków Administratora należy:
1) zapewnienie aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie
z prawem poprzez:
a) oparcie przetwarzania o aktualne podstawy prawne,
b) zbieranie danych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach
i nie przetwarzanie dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
c) przetwarzanie danych jedynie w takim zakresie jaki jest niezbędny do celów,
w których są przetwarzane (minimalizacja danych),
d) zapewnienie prawidłowości i aktualności przetwarzanych danych;
2) zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą poprzez realizację:
a) obowiązku informacyjnego,
b) prawa do:
 dostępu do danych,
 do sprostowania danych,
 do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 do ograniczenia przetwarzania,
 do przenoszenia danych,
 do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
3) zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych aby przetwarzanie danych
odbywało się zgodnie z prawem z uwzględnieniem charakteru, zakresu,
kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw
i wolności osób, których dane dotyczą;
4) uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania – wdrażanie
odpowiednich zabezpieczeń już na etapie określania sposobów przetwarzania;
5) uwzględnienie domyślnej ochrony danych przez zapewnienie, aby przetwarzane
były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego
konkretnego celu przetwarzania;
6) prowadzenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych wraz
z dokumentami powiązanymi i załącznikami;
7) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;
8) prowadzenie rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania
dokonywanych w imieniu innych administratorów – gdy ma to zastosowanie;
9) przeprowadzanie analizy ryzyka dla przetwarzanych zasobów danych
osobowych;
10) przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych – w przypadku wystąpienia
takiej konieczności;
11) zapewnienie by każda osoba mająca dostęp do danych posiadała upoważnienie
do przetwarzania danych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych;

6
12) wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych – w przypadku wystąpienia takiej
konieczności lub podjęcia takiej decyzji;
13) zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu
– w przypadku wystąpienia takiej konieczności;
14) zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych
osobowych – w przypadku wystąpienia takiej konieczności;
15) zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
z podmiotami przetwarzającymi;
16) wykonywanie innych obowiązków Administratora określonych
w RODO, a nie wymienionych w niniejszej Polityce – w przypadku wystąpienia
takiej konieczności.
3. Obowiązki Administratora realizowane są według następujących zasad:
Zadania Administratora realizuje wyznaczona osoba z zarządu klubu – Pan Paweł
Dąbek.
4. Inspektor Ochrony Danych to osoba fizyczna, lub prawna, która jest wyznaczana
przez Administratora lub Podmiot przetwarzający gdy:
1) Administrator lub Podmiot przetwarzający jest organem, albo podmiotem
publicznym;
2) główna działalność Administratora lub Podmiotu przetwarzającego polega na
operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres oraz cele
wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane
dotyczą;
3) główna działalność Administratora lub Podmiotu przetwarzającego polega na
przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych oraz
danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.
Inspektor Ochrony Danych ma następujące zadania:
1) informowanie Administratora, Podmiotu przetwarzającego oraz pracowników o
obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych;
2) monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz
Polityki Administratora lub podmiotu przetwarzającego w tym: podział
obowiązków, szkolenia i audyty;
3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz
monitorowanie jej wykonania;
4) współpraca z organem nadzorczym;
5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego i osób, których
dane dotyczą.
W MTP Lublinianka wyznaczono Inspektora ochrony danych i zgłoszono go
Organowi nadzorczemu – Prezesowi Urzędu Ochrony Danych, zgodnie

7
z obowiązującymi przepisami. Administrator zapewnia, by status Inspektora ochrony
danych był zgodny z art. 38 RODO.
5. Administrator systemu informatycznego to osoba fizyczna lub prawna
odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie, zarządzanie i nadzór nad
systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
6. Obowiązki Administratora systemu informatycznego określa Instrukcja
zarządzania systemem informatycznym, stanowiąca dokument powiązany
z niniejszą Polityką bezpieczeństwa lub umowa na świadczenie usługi
Administratora systemu informatycznego. Należą do nich m.in.:
1) wdrożenie i nadzór nad funkcjonowaniem środków technicznych
i programowych określonych w Instrukcji zarządzania systemem
informatycznym;
2) sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem sieci i systemów informatycznych
Administratora;
3) zarządzanie kontami użytkowników systemu w postaci: nadawania
identyfikatorów, zakładania, blokowania lub usuwania kont, a także zmiany haseł
dostępu – jeżeli są wdrożone takie rozwiązania;
4) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem napraw i konserwacji systemu,
a także nad wykonywaniem kopii zapasowych i ich okresowym sprawdzaniem
pod kontem przydatności do użycia oraz nad brakowaniem i niszczeniem
wycofanych z użytku urządzeń i nośników zawierających dane osobowe;
5) informowanie Administratora o wszystkich naruszeniach ochrony danych
osobowych oraz wszelkich zauważonych nieprawidłowościach mogących mieć
wpływ na bezpieczeństwo danych, współdziałanie z nimi przy usuwaniu skutków
owych naruszeń i nieprawidłowości oraz wyjaśnianiu ich przyczyn.
7. Osoba upoważniona to każda osoba, której Administrator nadał upoważnienie do
przetwarzania danych. Osoba taka może przetwarzać dane osobowe jedynie
w zakresie i celu określonym w upoważnieniu.
8. Do obowiązków Osoby upoważnionej należy m.in.:
1) zapoznanie się z przepisami o ochronie danych osobowych oraz
z Polityką bezpieczeństwa;
2) przetwarzanie danych jedynie w celu realizacji obowiązków służbowych, zgodnie
z zakresem czynności na zajmowanym stanowisku oraz przepisami prawa
i postanowieniami Polityki bezpieczeństwa;
3) stosowanie się do poleceń i zaleceń Administratora i Administratora systemu
informatycznego dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych;
4) zachowanie w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskała dostęp oraz
sposobów ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku pracy, umowy
o świadczeniu usług lub sprawowania pełnionej funkcji;
5) niezwłoczne informowanie Administratora systemu informatycznego
o wszystkich naruszeniach ochrony danych osobowych oraz wszelkich

8
zauważonych nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na ich
bezpieczeństwo;
6) zabezpieczenie danych osobowych przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, a także utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez:
a) nie pozostawianie bez nadzoru dokumentów zawierających dane osobowe
i zabezpieczanie ich po zakończeniu pracy – polityka czystego biurka;
b) stosowanie się do zasad określonych w dokumentach powiązanych
z Polityką bezpieczeństwa dotyczących korzystania z systemów
informatycznych, internetu i poczty służbowej.
IV. Zasady i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach gdy spełniony jest
co najmniej jeden z poniższych warunków (Art. 6 RODO):
1) osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę w jednym lub większej liczbie
określonych celów;
2) jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane
dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy;
3) jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze (np. w przypadku zatrudnienia lub wypłaty wynagrodzeń);
4) jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub
innej osoby fizycznej;
5) jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
6) jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez Stronę trzecią (np. w przypadku
prowadzenia marketingu produktów i usług, dochodzenia roszczeń z tytułu
prowadzonej działalności, obsługi korespondencji, obsługa reklamacji,
organizacja szkoleń). W takim przypadku niezbędne jest przeprowadzenie Testu
równowagi, wzór testu stanowi załącznik do Polityki.
2. Dane muszą być przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami (Art. 5 RODO):
1) zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane
dotyczą;
2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach
i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
3) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów,
w których są przetwarzane (minimalizacja danych);
4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne
działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe
w świetle celów ich przetwarzania zostały niezwłocznie usunięte lub
sprostowane;

9
5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane
dotyczą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów,
w których dane te są przetwarzane;
6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo,
w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
3. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jest zabronione chyba,
że spełniony jest jeden z warunków określonych w Art. 9 ust. 3 RODO,
a w szczególności:
1) osoba, której dane dotyczą wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych
danych;
2) jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw
przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy,
zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej;
3) jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4) jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny
zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, lub zabezpieczenia
społecznego.
4. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących
i naruszeń prawa jest możliwe wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub
jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem.
5. Realizacja obowiązku informacyjnego oraz praw osób, których dane dotyczą:
1) w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą Administrator lub
osoba przez niego upoważniona podczas pozyskiwania tych danych podaje jej
informacje określone w Art. 13 RODO w postaci przedstawienia odpowiedniej
klauzuli informacyjnej;
2) w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby,
której dane dotyczą Administrator lub osoba przez niego upoważniona podczas
pozyskiwania tych danych podaje jej informacje określone w Art. 14 RODO
w postaci przedstawienia odpowiedniej klauzuli informacyjnej;
3) w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą zwróci się do Administratora
w celu realizacji swoich praw:
a) dostępu do danych – Art. 15 RODO;
b) do sprostowania danych – Art. 16 RODO;
c) do usunięcia danych – Art. 17 RODO;
d) do ograniczenia przetwarzania – Art. 18 RODO;
e) do przenoszenia danych – Art. 20 RODO;
f) do sprzeciwu – Art. 21 RODO;
Administrator ma obowiązek podjąć odpowiednie działania określone
w ww. artykułach RODO.

10
V. Obszar przetwarzania danych osobowych
MTP Lublinianka ma siedzibę w Lublinie przy Al. Zygmuntowskich 4 w budynku
MOSIR. Biuro znajduje się na parterze.
Obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe, obejmuje zarówno miejsca,
w których wykonuje się operacje na nich (wpisuje, modyfikuje, kopiuje itp.), jak
również te, gdzie dane są jedynie przechowywanie w jakiejkolwiek formie (szafy
z dokumentacją papierową bądź komputerowymi nośnikami informacji zawierającymi
dane, stacje komputerowe, serwery i inne urządzenia komputerowe, na których dane
osobowe są przetwarzane na bieżąco).
VI. Dokumentowanie czynności przetwarzania – rejestr czynności przetwarzania
danych osobowych i rejestr wszystkich kategorii przetwarzań w imieniu innego
administratora
1. Każdy Administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
za który odpowiada.
2. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych jest elementem dokumentacji
ochrony danych, powinien być prowadzony odrębnie dla każdego procesu
przetwarzania danych i zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich
współadministratorów, a także gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela
administratora oraz inspektora ochrony danych;
2) cele przetwarzania;
3) opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych;
4) kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,
w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach
międzynarodowych;
5) gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej;
6) jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii
danych;
7) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków
bezpieczeństwa.
3. Rejestr czynności nie musi być prowadzony przez przedsiębiorców
zatrudniających mniej niż 250 osób, chyba, że:
1) przetwarzanie może naruszać prawa lub wolności osób, których dane dotyczą;
2) przetwarzanie obejmuje szczególne kategorie danych lub dane dotyczące
wyroków skazujących;
3) przetwarzanie nie ma charakteru sporadycznego.

11
W MTP Lublinianka prowadzony jest Rejestr czynności przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z zasadami określonymi w Art. 30 ust. 1 RODO, który jest na
bieżąco aktualizowany przez Administratora – załącznik nr 3.
4. Gdy ma to zastosowanie, każdy Podmiot przetwarzający prowadzi rejestr
wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu innych
administratorów, który na bieżąco aktualizuje.
5. Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych
w imieniu innych administratorów, jest elementem dokumentacji ochrony
danych, powinien być prowadzony odrębnie dla każdej kategorii przetwarzań
w odniesieniu do każdego z administratorów i zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego
oraz każdego administratora, w imieniu którego działa podmiot przetwarzający,
a także gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora lub podmiotu
przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych;
2) kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu każdego z administratorów;
3) gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej, a przypadku przekazań, o których mowa
w Art. 49 ust.1 akapit drugi RODO, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;
4) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków
bezpieczeństwa.
6. Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych
w imieniu innych administratorów nie musi być prowadzony przez
przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 250 osób, chyba, że:
1) przetwarzanie może naruszać prawa lub wolności osób, których dane dotyczą;
2) przetwarzanie obejmuje szczególne kategorie danych lub dane dotyczące
wyroków skazujących;
3) przetwarzanie nie ma charakteru sporadycznego.
VII. Powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom oraz przetwarzanie
danych w imieniu innych administratorów
1. MTP Lublinianka jako Administrator może powierzać przetwarzanie danych
osobowych innym podmiotom jedynie w formie umowy zawartej na piśmie,
zgodnie
z wymogami dotyczącymi takich umów określonymi w art. 28 RODO;
2. Administrator zamieszcza informacje o zawartych umowach powierzenia
przetwarzania danych w wykazie innej dokumentacji ochrony danych osobowych
stanowiącym załącznik do Polityki bezpieczeństwa;

12
3. Administrator podejmuje wszelkie rozsądne starania, aby wybierać podmioty
przetwarzające dane, zapewniające wystarczające gwarancje zgodnego z prawem
przetwarzania danych osobowych;
4. MTP Lublinianka jako podmiot przetwarzający może przetwarzać dane w imieniu
innych Administratorów;
5. Dane osobowe, o których mowa w Ust. 4 przetwarzają tylko upoważnieni
pracownicy, a szczegółowy zakres i formę przetwarzania tych danych regulują
umowy powierzenia przetwarzania danych zawarte z ich Administratorami;
6. MTP Lublinianka jako podmiot przetwarzający dokumentuje czynności
przetwarzania w rejestrze wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych
dokonywanych w imieniu innych administratorów.
VIII. Analiza ryzyka oraz ocena skutków dla ochrony danych
1. Analizę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych wynikającego
z przetwarzania ich danych osobowych, przeprowadza się w celu identyfikacji
zagrożeń, prawdopodobieństwa ich wystąpienia, a także oceny skutków. Analizę
wykonuje się nie rzadziej niż co 2 lata w całości, lub po wystąpieniu naruszenia
ochrony danych osobowych w zakresie związanym z tym naruszeniem.
2. Analiza ryzyka stanowi dokument powiązany z Polityką bezpieczeństwa.
3. W przypadkach określonych w Art. 35 RODO tj. jeżeli dany rodzaj przetwarzania,
w szczególności z użyciem nowych technologii ze względu na swój charakter,
zakres, kontekst i cele może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych Administrator przed rozpoczęciem przetwarzania
dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony
danych osobowych.
4. Wykaz rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania
oceny skutków dla ochrony danych ustanawia i podaje do publicznej wiadomości
organ nadzorczy.
5. Gdy ma to zastosowanie Administrator sporządza stosowna ocenę skutków dla
ochrony danych, która stanowi dokument powiązany z Polityka bezpieczeństwa.
IX. Określenie środków organizacyjnych i technicznych niezbędnych dla zapewnienia
poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych
1. Administrator wdraża i stosuje środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla
zapewnienia:
1) poufności, czyli zapewnienia, że informacja nie jest udostępniana lub
ujawniana nieuprawnionym osobom;
2) integralności, czyli zapewnienia, że dane nie zostały zmienione lub zniszczone
w sposób nieautoryzowany;
3) dostępności, czyli zapewnienia upoważnionym użytkownikom dostępu do
informacji i związanych z nimi zasobów, zgodnie z określonymi potrzebami.

13
2. Zastosowane środki organizacyjne i techniczne powinny być adekwatne do
stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów i kategorii
przetwarzanych danych określonych w analizie ryzyka, lub ocenie skutków dla
przetwarzania danych (gdy ma to zastosowanie), o których mowa w Rozdziale VII.
3. Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa znajduje się
w odpowiednich dokumentach powiązanych z Polityka bezpieczeństwa.
X. Zasady wprowadzania do użytku, modyfikacji i likwidacji procesów
przetwarzania danych osobowych oraz kategorii przetwarzań dokonywanych
w imieniu administratora – stosowanie zasad ochrony danych w fazie
projektowania i domyślnej ochrony danych
1. Wprowadzanie, modyfikacja lub likwidacja procesów przetwarzania danych
osobowych oraz kategorii przetwarzań dokonywanych w imieniu administratora
może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji Administratora.
2. Aby wprowadzić do użytku nowy proces przetwarzania danych, system
informatyczny lub program służący do przetwarzania danych osobowych,
zmodyfikować go w zakresie zmieniającym cel lub zakres przetwarzania danych
osobowych Administrator sprawdza następujące kwestie:
1) kto jest administratorem (czy administrator działa sam czy występują
współadministratorzy);
2) cel przetwarzania danych (należy określić);
3) zakres kategorii osób, których dane dotyczą (należy określić jakich kategorii
osób dane zamierza przetwarzać);
4) zakres kategorii danych (należy określić jakie konkretne dane mają być
przetwarzane i czy ten zakres jest adekwatny do celu przetwarzania – czy dane
nie mają być zbierane w zbyt szerokim zakresie);
5) kategorie odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione,
w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach
międzynarodowych (należy określić komu dane mogą być ujawnione);
6) czy będzie miało miejsce przekazywanie danych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej (należy określić jakie to państwa lub organizacje);
7) planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych;
8) sposób realizacji obowiązku informacyjnego oraz praw osób, których dane
dotyczą – określonych w rozdziale III RODO.
3. Aby wprowadzić do użytku, zmodyfikować lub zlikwidować kategorię przetwarzań
dokonywanych w imieniu innego administratora, albo rozpocząć korzystanie
z usług innego podmiotu przetwarzającego, konieczna jest uprzednia zgoda
Administratora.
4. Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie pisemnej
umowy z administratorem określającej przedmiot i czas trwania przetwarzania,
charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób,

14
których dane dotyczą obowiązki i prawa administratora, a w szczególności
powinna stanowić, że podmiot przetwarzający:
1) przetwarza dane wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora, co
dotyczy też przekazywania danych do państwa trzeciego, lub organizacji
międzynarodowej;
2) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się do
zachowania tajemnicy;
3) podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób
fizycznych o rożnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
5. Administrator przeprowadza analizę ryzyka lub w przypadku, gdy jest to
przewidziane prawem (art. 35 RODO) ocenę skutków dla ochrony danych i na jej
podstawie określa środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień
bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku – zgodnie z art. 32 RODO.
6. Na podstawie powyższych informacji Administrator ustala, czy wprowadzenie lub
modyfikacja nowego procesu przetwarzania danych/systemu/programu, albo
kategorii przetwarzań dokonywanych w imieniu innego administratora jest
zgodne z prawem.
7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest dopuszczalne Administrator nadaje
wdrożeniu dalszy bieg oraz uzgadnia z Administratorem systemu informatycznego
kwestie dotyczące możliwości technicznych wprowadzenia systemu/programu
(w przypadku procesów przetwarzanych w formie elektronicznej).
8. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych Administrator uzupełnia niniejszą
dokumentację o wprowadzone zmiany oraz aktualizuje prowadzony przez siebie
rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.
9. Jeżeli zmiana dotyczy zakresu przetwarzania danych jako podmiotu
przetwarzającego, aktualizuje się rejestr wszystkich kategorii czynności
przetwarzania w imieniu administratora danych.
10. Administrator systemu informatycznego, w razie konieczności aktualizuje
procedury dotyczące nadawania/odbierania uprawnień w systemie
informatycznym.
11. Jeżeli Administrator uzna, że dany zakres danych nie jest mu już potrzebny,
w przypadku ustania podstaw prawnych przetwarzania danych lub osiągnięcia
celu dla którego dane zostały zebrane, a obowiązek ich przechowywania nie
wynika z odrębnych przepisów prawa, usuwa te dane ze wszystkimi wykonanymi
kopiami, trwale je niszcząc w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
Usunięcie danych dokumentuje się przez podanie daty usunięcia, zakresu
usuniętych danych oraz powód usunięcia zgromadzonych danych. Administrator
sporządza protokół z likwidacji danych.
XI. Procedury postępowania w przypadku wystąpienia naruszeń ochrony danych
osobowych, prowadzenia rejestru naruszeń oraz informowania o naruszeniach
Organu nadzorczego i osób, których dane dotyczą

15
1. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danych
osobowych uważa się w szczególności:
1) naruszenie bezpieczeństwa Systemów informatycznych, w których
przetwarzane są dane osobowe;
2) udostępnianie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom
do tego nieupoważnionym;
3) zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia ochrony
danym osobowym;
4) niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz
sposobów ich zabezpieczenia;
5) przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem
i celem, w którym zostały zebrane;
6) spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub
nieuprawnione kopiowanie Danych osobowych;
7) naruszenie praw osób, których dane dotyczą.
2. W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony danych
osobowych podejmuje się następujące działania:
1) Osoba upoważniona zobowiązana jest do podjęcia wszystkich niezbędnych
działań, mających na celu ograniczenie skutków naruszenia i do niezwłocznego
powiadomienia Administratora, a w przypadku, gdy naruszenie dotyczy
bezpieczeństwa systemu informatycznego także Administratora systemu
informatycznego;
2) Administrator systemu informatycznego ustala charakter incydentu oraz
podejmuje odpowiednie działania mające na celu wyeliminowanie zagrożenia
i przywrócenia poprawnego działania systemu, a także dokumentuje te
działania;
3) Administrator przy pomocy Administratora systemu informatycznego oraz
Inspektora ochrony danych dokonuje analizy naruszenia pod kątem przyczyn,
przebiegu i skutków oraz weryfikuje zastosowane zabezpieczenia i ich
skuteczność;
4) Administrator przy pomocy Inspektora ochrony danych dokonuje oceny, czy
zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności
osób fizycznych. Do oceny wykorzystuje się formularz wagi oceny naruszenia
stanowiący załącznik do Polityki;
5) W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator zgłasza fakt
naruszenia zasad ochrony danych Organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki –
jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu
naruszenia. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72
godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia;

16
6) Wzór zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych organowi
nadzorczemu znajduje się na stronie PUODO;
7) Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko
naruszenia praw i wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki
zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 8), nie jest wymagane,
w następujących przypadkach:
1) Administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony
i środki te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy
naruszenie, w szczególności środki takie jak szyfrowanie, uniemożliwiające
odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych;
2) Administrator zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo
wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą;
3) wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany
zostaje publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za
pomocą którego osoby, których dane dotyczą, zostają poinformowane
w równie skuteczny sposób.
4. Administrator dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych
w Rejestrze naruszeń stanowiącym załącznik do Polityki bezpieczeństwa.
XII. Wykaz dokumentów powiązanych z Polityka bezpieczeństwa oraz załączników
1. Dokumenty powiązane:
1) Instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
2) Regulamin ochrony danych osobowych,
3) Analiza ryzyka,
4) Ocena skutków dla ochrony danych (jeżeli dotyczy).
2. Załączniki:
1) Załącznik Nr 1 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
2) Załącznik Nr 2 – Wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych,
3) Załącznik Nr 3 – Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
4) Załącznik Nr 4 – Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania
dokonywanych w imieniu innych Administratorów,
5) Załącznik Nr 5 – Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych,
6) Załącznik Nr 6 – Formularz oceny wagi naruszenia,
7) Załącznik Nr 7 – Test równowagi
8) Załącznik Nr 8 – Wykaz innej dokumentacji dotyczącej ochrony danych
osobowych (umów powierzenia, dokumentacji ppoż itp.).
9) Załącznik Nr 9 – Wzór Rejestru zmian dokumentacji ochrony danych osobowych.

STATUT
M iejs kiego Towarzystwa Plywackiego,, LU B Ll N lA N KA”
ROZDZIAL I
NAZWA, TEREN DZIALANIA ICHARAKTER PRAWNY
s1
1. Stowarzyszenie nosi nazwg: Miejskie Towarzystwo Plywackie ,,Lublinianka” i zwane jest dalej Towarzystwem
2 Towarzystwo moze u2ywac nazwy skroconej: MTP,,Lublinianka”-
s2
1. Siedzibq Towarzystwa jest miasto Lublin, terenem dzialania Rzeczpospolita Polska.
2 Dla realizacji celow statutowych Towarzystwo mo2e dzia|ae na terenie innych pahstw
s3
1. Towarzystwo jest Klubem Sportowym, nieprowadzqcym dzialalno$ci gospodarczej.
2. Towarzystwo posiada osobowoSc prawnq i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Lublin
s4
Towarzystwo dziala zgodnie z powszechnie obowiqzujqcymi przepisami prawa, ustawq o sporcie, ustawq Prawo
o stowarzyszeniach oraz niniejszym Statutem.
s5
Towarzystwo moze byc czlonkiem innych organizaqi i zwiqzk6w sportowych.
s6
Towarzystwo uZywa pieczqci, flagi, barw klubowych odznak i znaczkow organizacyjnych z zachowaniem
obowiqzujqcych przepisow w tym zakresie.
ROZDZIAI- ll
CELE I SNOOXI DZIAT-ANIA
s7
Celem Towarzystwa jest rozwijanie kultury fizycznej ze szczegolnym uwzglqdnieniem sportu plywackiego
w Srodowiskach dzieci, mlodzie2y i os6b dorostych.
s8
Dla realizacji powy2szego celu Towarzystwo:
a. organizuje naukg plywania i zajgcia szkoleniowe w zakresie sportu i rekreacji;
b organizuje zawody, imprezy rekreacyjne i sportowe, obozy rekreacyjne i sportowe – letnie i zimowe,
a lakae bierze udzial w zawodach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez inne organy
i instytucje; prowadzi dzialania i zajgcia profilaktyczne (przeciwdziatanie uzaleznieniom od alkoholu,
papieros6w i narkotyk6w);
c prowadzidzialalnoScwychowawczq;
d zapewnia obiekty, urzqdzenia i sprzgt dla prowadzenia dzialalnoSci w kultury fizycznej w miarg
mozliwoSci Towarzystwa;
e. czuwa nad przestrzeganiem przez czlonkow Towarzystwa Statutu, przepisow, regulaminow i zasad
uorawiania soortu:
f. nawiqzuje wspolpracg z przedszkolami, szkolami podstawowymi, gimnazjami, szkolami
ponadgimnazjalnymi i szkotami wyzszymi Lublina, w celu popularyzacji i organizacji nauki plywania
i szkolenia sportowego wSr6d mlodzie2y szkolnej miasta Lublina;
g. podejmuje inne Srodki i przedsigwzigcia jakie okazq sig celowe dla realizacji statutowej dzialalno5ci,
zgodnie z prawem
se
I Towarzystwo opiera swq dzialalno5c na pracy spolecznej czlonk6w.
2 Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo mo2e zatrudniac pracownikow, w tym czlonkow Zarzqdu oraz
pozostalych czlonkow Towarzystwa.
kk”,$
Strona 1 z 7
1.
ROZDZIAI- lll
czloNKowlE ToWARZYSTWA – ICH PRAWA I OBOWIAZKI
s10
Czlonkowie Towarzystwa dzielq siq na :
a. zwyczEnYch’,
b. wspierajqcych;
c honorowych;
s 11
Czlonkami zwyczajnymi Towarzystwa mogq byc osoby fizyczne: zawodnicy, ich rodzice lub opiekunowie prawni,
trenerzy i pracownicy Klubu zatrudnieni na podstawie umowy o pracq bqdz innej umowy cywilnoprawnej, kt6rzy
zlozq pisemnq deklaracjg czlonkowskq i zostanq przyjgci na podstawie uchwaly przez Zarzqd Towarzystwa
w poczet czlonkow oraz wolontariusze, ktorzy majq zawarte z MTP porozumienie o Swiadczeniu wolontariatu.
Cztonkami zwyczlnymi Towarzystwa mogq byc osoby fizyczne: zawodnicy, ich rodzice lub opiekunowie prawni,
trenerzy Klubu zatrudnieni na podstawie umowy o pracq bqdz innej umowy cywilnoprawnej, ktorzy zlozq pisemnq
deklaracjq czlonkowskq i zostanq przyjgci na podstawie uchwaly przezZarzqd Towarzystwa w poczet czlonk6w’
Osoby ponizej lat osiemnastu lub osoby ubezwlasnowolnione mogq byc czlonkami zwyczainymi Towarzystwa za
zgodq ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunow prawnych’
Czlonkowie zwyczajni Towarzystwa uzyskujq prawo wyborcze do statutowych organow Towarzystwa i prawo
glosowania podczas walnych zebraf cztonkow po ukonczeniu 18-tego roku 2ycia’
5 Osobv ubezwlasnowolnione nie majq prawa wyborczego do statutowych organow Towarzystwa
Czlonkowie zwyczalni majq Prawo:
a. wybierac i byc wybieranymi do wladz
z
I nre maja prawa
b
glosowania podczas walnych zebran czlonkow
Czlonkami wspierajqcymi Towarzystwo mogE byc: osoby fizyczne, osoby prawne’ inne podmioty i instytucje’
ktore popierajq cele Klubu oraz zostanq przyjgte w poczet czlonkow na podstawie zlo2onej pisemnej deklaracji
oraz uchwaly Zarzqdu Towarzystwa, deklarujqc tym samym pomoc materialnq lub finansowq dla Klubu
Czlonkami honorowymi mogq byc: osoby fizyczne szczegolnie zasluZone dla rozwoju Towarzystwa. GodnoSc
czlonka honorowego nadaje Walne Zebranie Towarzystwa w drodze uchwaly na pisemny wniosek Zarzqdu8 Czlonkostwo zwyczajne w Towarzystwie ustaje na skutek:
a. braku umowy o pracQ lub umowy cywilnoprawnej przez okres 3 miesiqcy – w przypadku trenerow i
Pracownik6w Klubu
b. zmiany barw klubowych zawodnika lub zakoirczenia przez niego kariery zawodniczej – w przypadku
rodzicow i opiekunow PranYch.
s12
Towarzystwa oraz posiadajq gtos stanowiqcy’ z zaslrze2eniem
$ 'll punkt 3 i Punkt 4;
b. uczestniczyc w krajowych i zagranicznych imprezach i obozach sportowych oraz szkoleniowych na
zasadach okreslonych przez Zarzqd Towarzystwa ;
c. zglaszac postulaty i wnioski wobec wladz oraz oceniac ich dzialania;
d. korzystac z uprawnien czlonkowskich wynikajqcych ze statutowej dzialalnoSci Towarzystwa;
e nosic odznakq z godlem Towarzystwa.
Czlonkowie honorowi majq wszystkie prawa czlonkow zwyczajnych, z wyjqtkiem czynnego i biernego prawa
wyDorczego
czlonkowie wspierajqcy majq prawa czlonkow zwyczlnych z wyjqtkiem czynnego i biernego prawa wyborczego
s13
Czlonkowie Towarzystwa zobowiqzani s4 do:
a. aktywnej dziatalno5ci na rzecz rozwoju Towarzystwa;
bprzestrzeganiaStatutu,regulaminowidecyzjiwladzTowarzystwa
c dqzenia do stalego podnoszenia poziomu sportowego – w przypadku czlonkow bqdqcych zawodnikami
Klubu;
d. czynnego uczestnictwa w dzialalno6ci szkoleniowej Towarzystwa – w przypadku czlonkow bgdqcych
zawodnikami Klubu;
e. regularnego oplacania skladek czlonkowskich; oplaty w imieniu czlonkow niepelnoletnich oraz uczqcych
sig obowiqzani sq wnosic w ich imieniu rodzice lub opiekunowie prawnt,
f. zwolnieni z wnoszenia sktadek czlonkowskich sq czlonkowie bqdqcy rodzicami lub opiekunami
prawnymi zawodnikow Klubu, trenerzy, czlonkowie honorowi oraz wsplerajEcy.
s14
Czlonkostwo ustaje w PrzYPadku:
a. rezygnaclt z czlonkostw a zlo2onej w formie pisemnej; b) rozwiqzania sig bqdz likwidacji stowarzyszenta;
b. wykluczenia przezZarzqd w przypadku naruszenia postanowieri niniejszego Statutu
2. Czlonkostwo ustaje rowniez na skutek:
a. zmiany baruv klubowych przez czlonka bqdqcego zawodnikiem Zarzqd dokonuje w takiej sytuacji
wykreSlenia zawodnika oraz jego rodzica lub opiekuna prawnego, o ile jest on czlonkiem Towarzystwa,
z ewidencji czlonkow MTP ,,Lublinianka” w drodze uchwaly;
b. zakohczenia aktywnej kariery zawodniczej przez czlonka, przez co rozumie siq niebranie udzialu w
treningach oraz zawodach sportowych przez okres dluzszy ni2 sze56 miesigcy, przy czym sytuacja ta
nie moze byc spowodowana zawieszeniem zawodnika w prawach czlonka, dlugotrwatq kontuzjq lub
chorobq udokumentowanq stosownym za5wiadczeniem lekarskim; Zarzqd dokonuje w takiej sytuacji
wykreSlenia zawodnika oraz jego rodzica lub opiekuna prawnego, o ile jest on czlonkiem Towarzystwa,
z ewidencji czlonkow MTP ,,Lublinianka” w drodze uchwaly,
c. zalegloSci w skladkach czlonkowskich, gdy kwota zaleglych oplat wynosi rownowartoSc co najmniej
szeSciu skladek miesigcznych , Zarzqd dokonuje w takiej sytuacji wykreSlenia zawodnika oraz jego
rodzica lub opiekuna prawnego, o ile jest on czlonkiem Towarzystwa, z ewidencji czlonkow MTP
,,Lublinianka” w drodze uchwaty
3. Czlonek Towarzystwa moze byc zawieszony w prawach czlonkowskich przez Zarzqd w przypadku niebrania
czynnego udzialu w realizacji zadan i cel6w Towarzystwa, zalegtoSci w sktadkach czlonkowskich, gdy kwota
zaleglych optat wynosi rownowartoSc co najmniej trzech skladek miesigcznych lub innego naruszania
postanowieri Statutu lub wladz Towarzystwa.
4 Maksymalny okres tnruania jednorazowego zawieszenia nie moze przekraczae 12 miesigcy; decyzjq o czasie
jego tnivania podejmuje kazdorazowo Zarzqd w drodze uchwaly.
5 Zawieszenie w prawach czlonkowskich polega na czasowym pozbawieniu uprawnien statutowych,
a w szczegolnoSci prawa do udzialu w rozgrywkach sportowych i dziatalnoSci szkoleniowej Towarzystwa.
6 Zarzqd mo2e wyrazic zgodq na udzial zawodnika zawieszonego w prawach czlonka w zawodach, jednak
zwiqzane z tym koszty obciq2ajq wowczas w caloSci zawodnika lub jego rodzicow/opiekun6w prawnych.
7 Od decyzji o zawieszeniu czlonkowi przysluguje prawo odwolania do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni.
Odwolanie sklada siq na piSmie za poSrednictwem Zarzqdu, bezpoSrednio w siedzibie Towarzystwa lub
przesylkq poleconq na adres jego siedziby
8. Komisja Rewizyjna rozpatruje zasadno6c decyli Zarzqdu o zawieszeniu, od ktorej odwotuje sig czlonek
Towarzystwa, na posiedzeniu zwolanym w terminie nie dluZszym ni2 14 dni od momentu otrzymania tego
odwolania Decyla Komisji ma charakter ostateczny i nie pzysluguje od niej odwolanle
9. Od decyzji o wykluczeniu przysluguje stronie prawo odwolania siq do Walnego Zebrania Czlonkow w terminie nie
dlu2szym ni2 30 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o podjgtej uchwale. Odwolanie sklada sig na piSmie
za poSrednictwem Zarzqdu, bezpoSrednio w siedzibie Towarzystwa lub przesylkq poleconq na adres jego
siedziby. O zasadno6ci i potzebie zwotania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania dla rozpatrzenia zlo2onego
odwola n i a decyd uje ka2dor azow o Zarzqd Towa rzystwa w r az z Kom isjq Rewizyj nq.
ROZDZIAI- lV
WLADZE TOWARZYSTWA
s15
1 Wadzami Towarzystwa sq:
a. Walne Zebranie;
b. Zarzqd’,
c Komisja Rewizyjna.
2 Walne Zebranie moze dokonac wyboru Sqdu Kole2ehskiego do rozstrzygania sporow powstatych pomigdzy
czlonkami w zwiqzku z dzialalnoSciq Towarzystwa, okreSlajqc jednocze6nie regulamin dzialania tego Sqdu.
s16
WALNE ZEBRANIE
Walne Zebranie jest najwy2szq wladzq Towarzystwa. Biorq w nim udzial wszyscy czlonkowie. MoZe byc ono
zwy czajne i nadzwyczaj ne.
s17
1 . O czasie, miejscu i porzqdku obrad ka2dego Walnego Zebrania Zarzqd zawiadamia czlonkow co najmniej 14 dni
przed terminem jego zwolania, poprzez’.
a. zamieszczenie stosownego komunikatu w(az z propozycjq porzqdku obrad i wskazaniem terminow na
ofi cjalnej stronie internetowej MTP,,Lublinianka”; ktn l,C+t n__ #
r
Strona 3 z 7
b. indywidualne powiadomienie czlonkow poptzez wyslanie wiadomoSci mailowej lub SMS na kontakt
wskazany w deklaracjach czlonkowskich, przy czym obowiqzek aktualizacji danych osobowych, w tym
adresow mailowych, telefonow kontaktowych spoczywa na czlonkach Towarzystwa; informacje
o wszelkich zmianach nale2y przekazywaAZarzqdowi w formie pisemnej.
2. W przypadku niezwolania Walnego Zebrania przez Zarzqd w trybie $’17 pkt 1 oraz $21 pkt 1 , zebranie zwoluje
Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej lub przynajmniej polowa jej czlonkow, o ile z powodu ustqpienia lub
odwolania jel czlonkalcztonkow nie dziala ona w pelnym skladzie.
3. Czlonkom Towarzystwa przysluguje prawo zlo2enia wniosku o uzupelnienie lub zmiang porzqdku obrad
w terminie 7 dni od daty ogloszenia przez Zarzqd informacji o zwolaniu Walnego Zebrania.
4. Wniosek sktada siq w formie pisemnej bezpoSrednio w siedzibie Towarzystwa lub przesylkq poleconq na adres
jego siedziby Za moment zlozenia wniosku uznle sig datg stempla pocztowego.
5. Zgloszone wnioski w zakresie zmiany porzqdku obrad poddaje sig pod glosowanie po stwierdzeniu zwolania
obrad Walnego Zebrania w spos6b zgodny z prawem i po rozpoczgciu jego obrad.
s18
1. Walne Zebranie uznaje siq za skutecznie zwolane do procedowania oraz do podejmowania uchwal w pienruszym
terminie wskazanym w zawiadomieniu przy obecnoSci co najmniej polowy czlonkow uprawnionych do
glosowania.
2. JeSli na pierwszy termin obrad Walnego Zgromadzenia nie przybgdzie liczba czlonkow wskazana w ust. 1, Walne
Zebranie jest skutecznie zwolane w drugim terminie bez wzglgdu na ilo5c obecnych, o ile termin ten podany byl
w zawiadomieniu
s1e
1. Glosowanie na Walnym Zebraniujest jawne za wyjqtkiem wyboru wladzTowarzystwa, ktory to wybor odbywa siq
w drodze gtosowania tajnego.
2 We wszystkich innych sprawach glosowanie tajne mo2e uchwalic Walne Zebranie zwyklqwigkszoSdq glosow na
zgloszony przez pzynajmniej jednego cz{onka wniosek, ktory zostanie poddany pod glosowanie w trybie
Jawnym.
3. JeSli zapisy Statutu nie stanowiq inaczej, uchwaly Walnego Zebrania zapadalqzwyklq wigkszosciq glosow.
s20
1. Walne Zebranie prowadzi przewodniczqcy wybrany przezto Zebranie.
2 Z obrad Walnego Zebrania sporzqdza sig protokot podpisany przez przewodniczqcego obrad oraz protokolanta
I u b sekretarz a zebr ania.
s21
Zwyczlne sprawozdawcze Walne Zebranie zwoluje Zazqd raz w roku, w nieprzekraczalnym terminie do 30
czerwca.
s22
1. Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie czlonkow MTP ,,Lublinianka” odbywa sig co cztery lata.
2. Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie zwoluje Zarzqd w nieprzekraczalnym terminie do 30 czenrvca roku,
w kt6rym uplywa kadencja wladz Towarzystwa.
s23
1. Do kompetencji walnego Zebrania nale2y:
a. ustalanie kierunk6w dzialalnosci Towarzystwa;
b rozpatrywanie sprawozdan z dzialalno1ci Zarzqdu i Komisji Rewizyjnej i ocena dzialalnoSci tych
wladz,
c. glosowanie nad udzieleniem absolutorium zarzqdowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
d. wprowadzanie zmian w zapisach Statutu;
e uchwalanie regulaminow dzialania wladz Towarzystwa;
f. wybor wladz Towarzystwa;
S. podejmowanie decyzji o wysokoSci i zro2nicowaniu skladek czlonkowskich dla zawodnik6w
bgdqcych rodzeistwem – na wniosek Zarzqdu;
h. rozstrzyganie w sprawach majqtkowych Towarzystwa;
i. rozstrzyganie odwolair od uchwal Zarzqdu w sprawach nabycia i utraty czlonkostwa
w Towarzystwie w trybie $ 14 pkt 8;
j decydowanie w sprawach, w ktorych Statut nie upowaznil innych wladz Towarzystwa;
k. rozwiqzanieTowarzystwa
2. Czlonkom Zarzqdu nie przysluguje wynagrodzenie z tytulu bycia cztonkiem zarzqdu.
s24
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwolywane:
Strona 4 z 7
/c-ttZ-
a. z inicjatywy Zarzqdu;
b. na wniosek Komisji RewizYjnej;
c na pisemny wniosek grupy co najmniej dziesigciu czlonkow Towarzystwa uprawnionych do glosowania’
zawieralqcy uzasadn ienie celowoSci zwolan ia takiego zebr ania.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje tylko te sprawy, dla ktorych zostalo zwolane.
3. Jego zwolanie przez Zarzqd powinno nastqpic w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od zloZenia stosownego
wniosku przez uprawnionY Podmiot
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie moze rownie2 rozpalrywac zagadnienia przedlo2one w formie wniosku
o uzupelnienie porzqdku obrad w trybie $ 17 pkt 3,4’5
s25
ZARZAD TOWARZYSTWA
1. Zarzqd Towarzystwa sklada sig z 3 do 5 czlonkow.
2 Zarzqd dziala na podstawie Regulaminu Zarzqdu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.
3. Zarzqdjest wybierany pzez Walne Zebranie na czteroletniq kadencjq
4. Zarzqd winien ukonstytuowac siq w dniu dokonania wyboru lub ustalic termin ukonstytuowania, nie dlu2szy
jednak niz siedem dni od daty wyboru.
5 PrezydiumZarzqdu stanowiq: Prezes, Wiceprezes oraz Skarbnik
6. Na Prezydium nowo wybranego Zazqdu naklada sig obowiqzek ogloszenia wobec czlonkow Towarzystwa
w ciqgu 7 dni od pierwszego posiedzenia informacji o przydzieleniu czlonkom Zarzqdu funkcji Prezesa,
7. Skarbnika, Sekretarza, ewentualnie innych funkcji, o ktorych stworzeniu zadecydowal Zarzqd podczas
posiedzenia konstytuujqcego, w komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej MTP
8 ..Lublinianka”.
9. Zarzqdowi przysluguje prawo dokooptowania w miejsce ustgpujqcego czlonka Zarzqdu jednej osoby spoSr6d
czlonk6w Towarzystwa , ktorzy posiadajq petnig praw czlonkowskich
10. Prawo uzupelnienia skladu w trybie przewidzianym w $ 25 pkt 7 przysluguje Zarzqdowi dowolnq ilo5c razy
w ciqgu czteroletniej kadencji.
s26
1. Do kompetenQi Zarzqdu nale2y
a. reprezentowanie Towarzystwa na zewnqtrz;
b. realizowanie uchwal Walnego Zebrania;
c. bie2qce kierowanie dzialalno5ciq Towarzystwa;
d. uchwalanie rocznych planow dzialalnoSci Towarzystwa ijego budzetu;
e. zarzqdzanie majqtkiem i funduszami Towarzystwa;
f. prowadzenie rachunkowo6ci i sporzqdzanie sprawozdan finansowych za ka2dy rok sprawozdawczy
zgod n ie z obowiqzuiqcymi przepi sa m i ;
S. zwolywanie Walnych Zebrah;
h przyjmowanie, skreSlanie i zawieszanie czlonk6w;
i. proponowanie Walnemu Zebraniu wysoko6ci skladek czlonkowskich oraz zasad ich wnoszenia;
j w uzasadnionych sytuacjq ekonomicznq Towarzystwa okolicznoSciach podnoszenie skladek
czlonkowskich o kwotg rownq maksymalnie 10% aktualnie obowiqzujqcej wysokoSci skladek – jeden raz
w ciqgu roku sprawozdawczego;
k powolywanie sekcji oraz innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa;
I ustalanieregulaminowwewngtrznych;
m. zatrudnianie i zwalnianie ewentualnych pracownikow Towarzystwa;
n. rozstrzyganie sporow migdzy czlonkami Towarzystwa w zwiqzku z jego dzialalno5ciq (o ile nie zostanie
wybrany Sqd Kolezenski);
o. udzielanie czlonkom lub osobom niebgdqcym czlonkami pelnomocnictw do reprezentowania interesow
Towarzystwa w zakresie czynnoSci administracyjnych, cywilnoprawnych lub finansowych
zzaslrze2eniem $ 34
2. Wytqcznq kompetencjq Zarzqdu jest podejmowanie wszelkich decyzji wiqzqcych Towarzystwo pod wzglgdem
prawnym oraz rodzqcych skutki prawne, materialne i finansowe w mySl $ 34 niniejszego statutu
s27
1 . Zarzqd podejmuje uchwaly na posiedzeniach, ktore odbywajq sig w miarq potrzeb, nie rzadziej jednak ni2 raz na
dwa miesiqce; w okresie wakacyjnym, tj. w miesiqcach lipcu i sierpniu posiedzenia mogq sig nie odbywac
2. O terminach zebrah Prezes Zarzqdu lub osoba przez niego upowazniona powinni informowa6 kazdorazowo
Przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwaty uwaza sig za skutecznie podjgte, jesli zapadly w obecnoSci co najmniej polowy czlonkow Zazqdu, przy
czym sE podej m owa ne zwyklq wigkszoSci 4 glosow.
4. Posiedzenia Zarzadu sa ka2dorazowo protokolowane.
5. Protokoly z posiedzen sq jawne dla czlonkow Towarzystwa i udostgpniane do wglqdu w siedzibie MTP
6 ,,Lublinianka” na pisemny wniosek zainteresowanego
7. O terminach posiedzenia zarzqdu osoby wchodzqce w jego sktad sq informowane pisemnie lub za
poSrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez wiadomoSci SMS. Zarzqd jest skutecznie zwolany pod
warunkiem wyslania zawiadomienia o miejscu i terminie posiedzenia w jednej z wy2ej wskazanych form
przynajmniej na dwa dni przed jego planowanym terminem.
8. Osobq odpowiedzialnE za prawidlowoSc prowadzenia i gromadzenia dokumentacji prac Zarzqdu oraz
doku mentacji Towarzystwa jest Sek retarz Zarzqdu.
s28
KOMISJA REWIZYJNA
1. W sktad Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 czlonkow.
2. Komisja Rewizyjna dziala na podstawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej zatwierdzonego pzez Walne Zebranie.
3 Wyboru czlonk6w Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie na czteroletniq kadencjg.
4. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej nie mogq wchodzic w sklad Zarzqdu, czy innych organow wykonawczych
Towarzystwa
5. Komisja Rewizyjna konstytuuje siq na pierwszym posiedzeniu w dniu wyboru lub innym ustalonym terminie
w ciqgu maksymalnie 7 dni od wyboru.
6 Podczas posiedzenia konstytuujqcego Komisja wybiera pzewodniczqcego oraz – jeSli taka bqdzie wola jej
czlonk6w –
jego zastgpcq.
7. Ogloszenie o przydziale funkcji cztonkom Komisji Rewizyjnej powinno sig znalezc na oflcjalnej stronie
internetowej MTP,,Lublinianka”.
8. Komisji Rewizyjnej przystuguje prawo dokooptowania w miejsce ustqpujqcego czlonka Komisji jednej osoby
spoSrod czlonk6w Towarzystwa
9. Prawo uzupelnienia skladu w trybie przewidzianym w $ 28 pkt 8 przystuguje Komisji dowolnq iloSc razy w ciqgu
czteroletniej kadencji.
s2e
1 Do zakresu dzialania Komisji Rewizyjnej –
jako organu kontroli wewngtrznej Towarzystwa – nale2y:
a. kontrolowanie dzialalnoSci statutowej i finansowej Towarzystwa co najmniej jeden raz w roku,
b. badanie okresowych sprawozdan i bilansow przygotowywanych przez Zarzqd,
c. zqdanie wyjaSnien i wystgpowanie z ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikajqcymi z kontroli,
d. skladanie sprawozdah ze swojej dzialalnoSci i rekomendowanie Walnemu Zebraniu udzielenia bqdz
n ieudzie I en ia Zarzqdowi a bsolutori um za rok sprawozdaw czy
e rozpatrywanie odwolan czlonk6w Towarzystwa od decyzji Zarzqdu o zawieszeniu w prawach czlonka,
badanie zasadno6ci decyzli Zarzqdu oraz orzekanie o ostatecznej decyzji w tym zakresie w trybie $ 14
pkt.6-8.
2. W umowach pomigdzy Stowarzysleniem a czlonkiem zarzqdu oraz w sporach z nim stowarzyszenie
reprezentuje cztonek organu kontroli wewnqtrznej- tj Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub
pelnomocnik powolany uchwalq Walnego Zebrania Czlonkow.
3. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej majq prawo brac udzial w posiedzeniu Zarzqdu z glosem doradczym.
4. Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej powinien bye ka2dorazowo informowany o terminach zebrah Zarzqdu pzez
Prezesa Towarzystwa lub osobg przez niego upowazntonq.
ROZDZIAT- V
SEKCJE TOWARZYSTWA
s30
1. Towarzystwo jest z zalo2enia jednosekcyjne, jednakZe w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby przezZarzqd
Towarzystwa mo2liwe jest powotanie innych sekcji zajmujqcych sig sportami wodnymi.
2. Decyzjg o powolaniu nowych sekcji podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarzqdu Towarzystwa.
ROZDZIAL VI
NAGRODY I KARY
s31
1 Zarzqd Towarzystwa ma prawo nagradzania i wyro2niania czlonkow zaslu2onych dla dzialalnoSci Towarzystwa,
z zachowaniem obowiqzujqcych przepisow prawnych.
2. O sposobie i formie wyroZnlania i nagradzania czlonkow Towarzystwa decyduje Zazqd w drodze uchwaty
s32
1. Za naruszenie postanowien Statutu, regulaminow i uchwal wladz Towarzystwa Zarzqd ma prawo nakladania na
czlonkow nastqPujqcYch kar:
a. upomnlenla,
b. nagany,
c. zawieszenia w Prawach czlonka,
d dyskwalifikacji lub wykluczenia z Towarzystwa
2. Ukaranemu czlonkowi prawo przystuguje odwolania do organow statutowych Towarzystwa w trybie
przewidzianYm w $ 14 Pkt. 6-8.
ROZDZIAL VII
MAJATEK TOWARZYSTWA
s33
1. Majqtek Towarzystwa stanowiq: nieruchomo6ci, ruchomoSci, Srodki finansowe i wierzytelnoSci.
2. Majqtek Towarzystwa powstaje z nastqpujqcych 2rodel
a. sktadek czlonkowskich,
b. dochodow z wtasnej dzialalnoSci’
c darowizn, spadk6w’ zapisow i dotacji’
d. innYch wPtYwow.
3 Skladki czlonkowskle nalezy wnosic do 10 dnia ka2dego miesiqca z wylqczeniem miesigcy lipca i sierpnia’
4. Dzialajqc zgodnie z obowiqzujqcym w tym zakresie prawodawstwem RP, w tym w szczegolno6ci przepisami
antykorupcyjnymi, Towarzystwo mo2e przyjmowac darowizny w postaci gotowkowej wylqcznie poprzez przelew
na rachunek bankowY TowarzYstwa.
s34
1. Zobowiqzania majqtkowe i finansowe w imieniu MTP ,,Lublinianka” podejmujq dwie sposrod trzech osob : Prezes,
Wiceprezes, Skarbnik jako osoby upelnomocnione poprzez zapisy Statutu do reprezentacji prawnej
Towarzystwa
2 Osobami pelnomocnymi do podpisywania wszelkich dokumentow dotyczqcych zobowiqzan majqtkowych oraz
finansowych Towarzystwa sq dwie sposr6d trzech os6b: Prezes, wiceprezes, skarbnik
3. Stowarzyszenre przyjmuje odpowiedzialnoSc materialnq i prawnE jedynie za zobowiqzania wynikajqce
z dokumentow kontrasygnowanych w sposob i przez osoby wskazane w $ 34 pkl2.
s3s
1. Uchwatg o rozwiqzaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie wigkszoSciq2l3 glosow przy obecnoSci co
najmniej polowy uprawnionych do glosowania czlonk6w’
2 Walne Zebranie mo2e uchwaliC rozwiqzanie siq Towarzystwa, o ile sprawa ta byla objqta porzqdkiem jego obrad
podanym do wiadomosci czlonkom w trybie $ 'l 7 lub $ 24 niniejszego Statutu.
3. Uchwalq o rozwiqzaniu siq Towarzystwa Walne Zebranie powinno wyznaczy1 likwidatora, okreSlic sposob
likwidacji i cel, na jaki zostanie przeznaczony majqtek Towarzystwa
4 Statut w powyzszym brzmieniu uchwalono na Walnym Zebraniu Czlonk6w Towarzystwa w dniu 5 wrzeSnia 2019
5. Tekst jednolity Statutu zatwierdzony Uchwalq Walnego Zebrania Czlonk6w MT P ,,Lublinianka” z dnia 05’09’
2019 wchodzi w Zycie od dnia jego uchwalenia, tj 05.09. 2019r
rilatJSl(lt
r0wABzYsTwf !r vwAcKtE ,,LUBLlht!
„.r..JKA,, Al.Zygmuntowskid 1,i: .’ r t-ublin
NIP 94e.23-3,{-763, Re- r. ..r2,}16993
+ — ?i : : ntplublin iank3 t r;,” c(!;rinrail.som

Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Miejskie Towarzystwo Pływackie
„Lublinianka”
Podstawą działania pracowników Miejskiego Towarzystwa Pływackiego „Lublinianka” jest
działanie dla dobra każdego dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownicy traktują dziecko
z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez
pracowników wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie, a pracownicy realizując te cele,
działają w ramach obowiązującego prawa, statutu Klubu, wprowadzonych regulaminów oraz
powierzonych im kompetencji określonych w zawartych indywidualnych umowach oraz
zakresach czynności.
§ 1.
Ilekroć w niniejszym dokumencie, bez bliższego określenia, jest mowa o:
1) pracownikach – należy przez to rozumieć wszystkich Trenerów i instruktorów a także
innych pracowników(w tym pracowników biurowych) zatrudnionych w Klubie na
podstawie umowy o pracę, a także umowy cywilnoprawnej, wolontariatu lub osoby
odbywająca staż ;
2) dziecku – należy przez to rozumieć każdego zawodnika do ukończenia 18. roku życia;
3) opiekunem dziecka– należy przez to rozumieć jego rodzica lub opiekuna prawnego,
którym jest również rodzic zastępczy;
4) zgodzie rodzica – należy przez to rozumieć zgodę co najmniej jednego z rodziców lub
obojga rodziców;
5) krzywdzenie dziecka – należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu
karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym członka personelu Klubu, lub
zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.
§ 2.
1. Pracownicy posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na
czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci i monitorują sytuację i ich dobrostan.
2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownik ma obowiązek zgłoszenia tego
do Prezesa Klubu, który podejmuje stosowne działania, w tym przedstawia rodzicom
dostępną ofertę wsparcia.
§ 3.
1. Rekrutacja Trenerów oraz instruktorów odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w
ustawie o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz obowiązku weryfikacji kandydata w
Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym. Ponadto pracownicy składają
oświadczenie o niekaralności, w tym w szczególności o przestępstwa ścigane z oskarżenia
publicznego lub o przestępstwa skarbowe oraz zaznaczają, że posiadają pełną zdolność do
czynności prawnej i korzystają z pełni praw publicznych.
§ 4.
Pracownicy mają znać i stosować zasady bezpiecznych relacji z dzieckiem ustalone w Klubie na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu, regulaminów i innych przepisów
wewnętrznych, w szczególności:
1) relacja z zawodnikami powinna być profesjonalna, komunikaty bądź działania wobec
zawodnika/dziecka powinny być odpowiednie do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i
zrozumiałe dla zawodnika;
2) nie wolno w obecności zawodników niestosownie żartować, używać wulgaryzmów,
wykonywać obraźliwych gestów, wypowiadać treści o zabarwieniu seksualnym,
przemocowym;
3) kontakty z zawodnikami powinny być nacechowane szacunkiem, cierpliwością,
życzliwością, dbałością o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne konkretnego zawodnika i
zawodników pozostałych;
4) nie wolno stosować wobec zawodnika zachowań nacechowanych przemocą fizyczną,
chyba że jest to niezbędne w sytuacji, w której zawodnik zagraża sobie lub innym;
5) nie wolno stosować gróźb;
6) należy dbać o poufność i ochronę informacji dotyczących zawodnika.
§ 5.
W przypadku powzięcia przez pracownika podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, ma on
obowiązek przekazania uzyskanej informacji do Prezesa Klubu.
§ 6.
1. Osoba wskazana w § 5 wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa, oraz
informuje ich o podejrzeniu.
2. Prezes Klubu lub inna wskazana przez niego osobo powinna sporządzić syntetyczny opis
sytuacji klubowej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, Trenerami/
instruktorami i rodzicami. W opisie powinny znaleźć się w szczególności takie informacje
jak: kogo dotyczy sytuacja, badany problem, ustalenia, podjęte kroki, osoby
zaangażowane.
3. Jeśli z analizy sytuacji wyniknie konieczność podejmowania dodatkowych działań, Prezes
Klubu w porozumieniu z Trenerem/Instruktorem dziecka przygotowuje plan pomocy
dziecku.
4. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące podjętych działań w celu
zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do
odpowiedniej instytucji i zapewnienia możliwego wsparcia, jakie zaoferuje się dziecku.
5. W przypadku drobnych incydentów, gdy ryzyko powtarzalności sytuacji jest nieznaczne,
dokonuje się stosownych wpisów w dokumentacji klubowej związanych z daną sytuacją.
§ 7.
1. W przypadkach dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz znęcania się fizycznego
i psychicznego nad dzieckiem, Prezes Klubu powołuje zespół interwencyjny, w skład
którego mogą wejść: Trener, Instruktorzy oraz inni członkowie mający wiedzę
o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku.
2. Prezes Klubu oraz osoby przez niego upoważnione mogą złożyć do odpowiednich
służb/instytucji zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę
małoletniego, jeśli sytuacja wymaga natychmiastowych działań.
3. Prezes Klubu lub osoby przez niego upoważnione, na podstawie zgromadzonych informacji
dotyczących sytuacji dziecka/zawodnika, mogą złożyć zawiadomienie do sądu
opiekuńczego lub mogą wszcząć procedurę „Niebieskie Karty”;
4. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, na podstawie opisu sporządzonego
przez członków zespołu, uzyskanych informacji.
5. Plan, o którym mowa w p.4, jest konsultowany z rodzicami w celu włączenia ich do
współpracy na rzecz zmiany w sytuacji dziecka.
6. W sytuacji, gdy potencjalnym sprawcą krzywdzenia dziecka jest rodzic, wyłącza się go z
działań, spotkań i ustaleń, jeśli to miałoby narazić dziecko na dalsze krzywdzenie. W takiej
sytuacji rozmowy i ustalenia prowadzi się z drugim rodzicem.
7. W sytuacji, gdy rodzic/rodzice są potencjalnymi sprawcami krzywdzenia dziecka i nie można
wskazać opiekuna, który zagwarantuje dziecku bezpieczeństwo, nawiązuje się współpracę
z odpowiednimi służbami/instytucjami, by zabezpieczyć dziecko.
§ 8.
1. W Klubie, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia się
ochronę wizerunku dziecka i najwyższe standardy ochrony danych osobowych dzieci
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi.
2. Pracownikom nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku
dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie obiektów
treningowych bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.
3. W Klubie nie wolno udostępniać przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do
opiekuna dziecka, bez wiedzy i zgody tego opiekuna.
§ 9.
1. Klub podejmuje działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą
stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
2. Na terenie obiektów treningowych dostęp dziecka do internetu możliwy jest pod nadzorem
Trenera/Instruktora.
3. Trener/Instruktor prowadzący prowadzący zajęcia ma obowiązek okresowego
informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu.
§ 10.
1. W statucie Klubu są opracowane prawa i obowiązki uczniów, w tym zasady zachowania
obowiązujące uczniów.
2. W ramach pracy wychowawczej zasady bezpiecznego zachowania omawia się podczas
zajęć profilaktycznych podczas wydarzeń, obozów i zajęć integracyjnych.
3. Zachowania niedozwolone w relacjach między zawodnikami to w szczególności: przemoc
fizyczna, agresja słowna, niszczenie cudzej własności, wymuszenia, szantaż, cyberprzemoc.
§ 11.
1. Osoby odpowiedzialne za szkolenie personelu w zakresie stosowania standardów to Prezes
Klubu/ Wiceprezes Klubu.
2. Prezes Klubu w szczególności:
1) przekazuje informacje prawne oraz nadzoruje przestrzeganie ustalonych standardów;
2) monitoruje przepływ informacji o standardach obowiązujących w Klubie do rodziców,
zawodników, pracowników;
3) organizuje w miarę potrzeb i możliwości szkolenia z ekspertami zewnętrznymi.
3. Zasady przygotowania personelu do stosowania standardów:
1) informacja o standardach obowiązujących w Klubie oraz związanych z tym regulacjach
prawnych – dostępna dla każdego pracownika Klubie na stronie Klubu, a także w biurze
Klubu.
2) przed rozpoczęciem semestru treningowego organizowane jest szkolenie dotyczące
standardów obowiązujących w Klubie;
3) nowozatrudnieni pracownicy szkoleni w pierwszym tygodniu pracy;
4) dokumentowanie działań może się odbywać w szczególności poprzez przygotowanie
listy obecności ze szkoleń.
§ 12.
1. Standardy obowiązujące w Klubie są dostępne na stronie www Klubu.
2. Zawodnicy są informowani o standardach na w pierwszym miesiącu rozpoczęcia treningów
lub każdorazowo na początku każdego z semestrów treningowych.
3. Rodzice są informowani o standardach na pierwszym zebraniu z Trenerem/Instruktorem w
danym roku treningowym.
§ 13.
Dokumentacja dotycząca ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających
dobru małoletniego przechowywana jest w biurze Klubu, zabezpieczona przed dostępem osób
nieupoważnionych.
§ 14.
Monitorowanie realizacji niniejszej polityki dokonuje się co najmniej raz w roku w formie
ankiety skierowanej do pracowników oraz zawodników a w przypadku dokonania w niej
zmian, zasięga się opinii Zarządu Klubu.