Zawiadomienie

Zawiadamia się, że działając w trybie § 21 Statutu, Zarząd Miejskiego Towarzystwa Pływackiego LUBLINIANKA zwołuje zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków na dzień:
24 czerwca 2022 (piątek), 
godz. 19.15 (I termin), godz. 19.30 (II termin)
 
w Sali Konferencyjnej na parterze Aqua Lublin-adres: Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin(na przeciwko dolnej siłowni)
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
4. Zatwierdzenie regulaminu obrad walnego zebrania.
5. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
6. Zatwierdzenie porządku obrad – głosowanie.
7. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu w roku 2021.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Towarzystwa w roku 2021.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
10. Dyskusja.
11. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego z działalności Towarzystwa w roku 2021.
12.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu.
13. Wolne wnioski, głosowanie zgłoszonych propozycji.
14. Zamknięcie zebrania.
 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 17  pkt 3 i 4 Statutu wszelkie propozycje zmian porządku obrad zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków oraz inne zmiany i propozycje należy zgłaszać w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa lub przesyłką poleconą na adres jego siedziby do dnia 17.06.2022 r.
 
Wiadomość jest przeznaczona dla osób które są członkami Klubu(wypełniona deklaracja osoby pełnoletniej) a samo zebranie nie jest obowiązkowe.
Zarząd MTP Lublinianka

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *